De Sportpleats Leeuwarden

De Sportpleats is de pleats to be voor leuke en uitdagende bootcamp lessen in Leeuwarden en Wergea.

Adresgegevens

De Sportpleats
Molkenkelder 2
8941AJ Leeuwarden